Opdrachten uitvoeren

Lopende opdrachten

Zorgbedrijf Antwerpen publiceert elke nieuwe opdracht. U kan de database doorzoeken naar opdrachten binnen uw vakgebied. Na registratie op het overheidsplatform kan u verschillende zoekprofielen aanmaken en per mail interessante aanbestedingen ontvangen.

Bekijk het overzicht van huidige opdrachten uitgeschreven door Zorgbedrijf Antwerpen

Demoplatform

Voor u een definitieve indiening doet op het platform, is het aangeraden eerst te oefenen op het demoplatform.

 • Ga naar https://etendemo.publicprocurement.be
 • Registreer en log in.
 • Klik op “dossier zoeken” in de linkerkolom.
 • Zoek het dossier “testconfiguration”.
 • U kan een offerte/kandidatuur indienen.
 • Opmerking: er zal voor dit dossier geen opening gebeuren door de openbaar aankoper, dit is een test voor u als leverancier.

Wetgeving

Zorgbedrijf Antwerpen valt voor aankopen onder de wetgeving overheidsopdrachten. D.w.z. dat wij onze aankoopdossiers op een gestructureerde en vastgelegde manier uitvoeren. Deze wetgeving werd ons door Europa opgelegd met voorwaarden en drempelbedragen.
Dit kan worden opgedeeld als volgt:

1/ Aanbesteding: De opdracht zal worden toegewezen aan de laagste bieder

 • Open aanbesteding:
 • Elke onderneming kan een offerte indienen. Alle regelmatige offertes zullen met elkaar worden vergeleken.
 • Beperkte aanbesteding (ook gekend als 2-staps procedure):
 • 1. De opdracht wordt eerst aangekondigd. U kan dan uw kandidatuur stellen.
 • 2. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek.

2/ Offertevraag: Een opdracht zal normaal worden toegewezen aan de voor het Zorgbedrijf Antwerpen economisch meest voordelige leverancier.
Offertes worden dus op meerdere gunningscriteria beoordeeld (bijvoorbeeld prijs, kwaliteit, technische waarde, opleiding, nazorg, garanties enzovoort). Elke van deze criteria krijgt een score toegewezen. Hebt u als aanbieder de hoogste score, dan zal de toewijzing van het dossier aan u gebeuren.

Onderhandelingsprocedure:

Bij een onderhandelingsprocedure negotieert de aanbestedende dienst met één of meer concurrenten over de voorwaarden van de opdracht. Iedereen die objectief vergelijkbare offertes indient, nodigen we uit om deel te nemen aan de onderhandelingen. Dit leidt tot een BAFO: een ‘best and final offer’. Elke kandidaat mag dan een verbeterde offerte indienen.

Drempelwaarde: De overheid legt ons volgende drempelbedragen op voor leveringen en diensten:

 • Bedrag < 8.500 euro (excl. BTW):
 • Voor overheidsopdrachten onder de 8500 euro volstaat een eenvoudige procedure. Men spreekt hier over een aanvaarde factuur. Er dient geen schriftelijke procedure gevoerd te worden. Men dient 3 offertes aan te vragen en op basis daarvan een objectieve keuze te maken. Men moet de keuze achteraf wel kunnen motiveren, waarbij een verwijzing naar de prijs of gelijk welk ander criterium voldoende is. Uiteraard zal het doorslaggevende criterium door Zorgbedrijf Antwerpen intern worden bepaald.
 • Bedrag 8.500 > 85.000 euro (excl. BTW):
 • Hiervoor moet wel een geschreven procedure gevolgd worden, waar de opmaak van een zogenaamd ‘bestek’ vereist is. Het betreft dan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 • Bedragen 85.000 < 207.000 euro (excl. BTW):
 • Hiervoor dient een bestek te worden geschreven en een Belgische publicatie plaats te vinden. U kan zich als leverancier gratis abonneren bij de overheid om een verwittiging te ontvangen bij publicatie in uw domein (zie punt 2 bij veelgestelde vragen).
 • Bedragen boven de 207.000 euro (excl. BTW):
 • Hiervoor dient een bestek te worden geschreven en een Europese publicatie plaats te vinden. U kan zich als leverancier gratis abonneren bij de overheid (zie andere FAQ) om een verwittiging te ontvangen bij publicatie in uw domein. U dient voor deze procedure ook rekening te houden met een langere doorlooptijd.

Voor werken gelden volgende drempels:

 • Europese publicatie vanaf 5.186.000 euro (excl. BTW)

Indien u verdere vragen heeft desbetreffende kan u op volgende website van de overheid de juiste wetteksten en omschrijvingen terugvinden:
http://www.ejustice.just.fgov.be

http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten

Duurzaamheid

Zorgbedrijf Antwerpen stelt duurzaamheid meer en meer centraal in het aankoopbeleid. We willen goederen en diensten aankopen waarvan de impact op het milieu beperkt is. Zo vervullen we een voorbeeldfunctie en breiden we de markt voor duurzame producten en diensten uit.

In aanbestedingen geven we de voorkeur aan:

 • Energiezuinige apparatuur, producten die een langere levensduur hebben,  niet-vervuilende of giftige verven, poetsmiddelen etc.
 • Producten gemaakt van hernieuwbare bronnen of gerecycleerd materiaal.
 • Producten die na gebruik herbruikbaar of minstens recycleerbaar zijn
 •  …

Wij wensen hierbij nog te onderstrepen dat Zorgbedrijf Antwerpen met medeweten nooit producten zal aankopen van bedrijven waar kinderen zijn tewerkgesteld.

FAQ

 

Hoe kan ik een offerte indienen?
+

Dit kan op 2 manieren en is afhankelijk van de gevraagde oplevering in het bestek.

Via een papieren dossier

Indien u gevraagd werd een papieren dossier in te dienen, dient u een hard copy document in te dienen op de daarvoor voorziene datum, uur en adres in het lastenboek. Indien u te laat bent, zal uw kandidatuur niet worden weerhouden. Enige uitzondering hierop is een aangetekend schrijven: de offerte/kandidatuur dient dan ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief te zijn verzonden.

Mogelijks zal u gevraagd worden uw aanbiedingen en volledige dossier in drievoud aan te bieden. Dit om meerdere afdelingen een exemplaar te bezorgen en de mogelijkheid te geven op een correcte en objectieve manier deel te nemen aan de evaluatie.

U dient van het aangeboden dossier het origineel steeds te handtekenen en te paraferen op elke bladzijde. Dit origineel zal steeds als geldende offerte worden beschouwd.

Via de portaalwebsite van de overheid

Indien u online moet indienen via de gratis portaalwebsite:

Welke software heeft u nodig?

 • Internet browser: Internet Explorer 6 of hoger, Mozilla, Chrome
 • JAVA-software: minimaal versie 6, update 16

Hoe ondertekent u een offerte digitaal?

 • Met uw elektronische identiteitskaart. U heeft hiervoor nodig:
  • een e-ID kaartlezer en software
  • uw e-ID kaart met PIN-code
 • Door een bevoegd persoon.
  • gevolmachtigd door de onderneming (te bewijzen met statuten).
  • met volmacht binnen e-Tendering.
  • Met een geldig certificaat (voor buitenlandse ondernemingen).
Hoe krijg ik standaard een melding wanneer er dossiers in mijn interessegebied gepubliceerd worden?
+

Om meldingen te krijgen, dient u een profiel aan te maken. U moet hiervoor uw gegevens invullen op de federale overheidswebsite: https://my.publicprocurement.be

Waaraan moet ik voldoen?
+

In elke dossier staan selectiecriteria opgesomd. Aan deze dient u in de eerste plaats te voldoen om uw kandidatuur en offerte te kunnen weerhouden. Dit betreft technische, financiële en juridische voorwaarden.

Zij staan steeds duidelijk weergegeven. Uw bank en overheidsinstanties kunnen u helpen de nodige documenten te bekomen. U dient echter tijdig alles aan te vragen. Vaak zitten in een dossier reeds standaardformulieren vervat die u kan gebruiken om te laten vervolledigen.

Betreffende een verklaring op eer: dit is een verklaring die reeds een aantal documenten voorlopig kan vervangen. Zorgbedrijf Antwerpen zal deze documenten in een later stadium vooralsnog opvragen ter toetsing. Indien een verklaring op eer niet correct blijkt te zijn, kan hierdoor uw kandidatuur worden geweigerd.

Wanneer is een offerte ongeldig?
+

Als uw offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig. Uw offerte wordt dan niet opgenomen in de bieding.

Enkele tips:

 • Dien uw offerte op tijd in.
 • Laat uw offerte digitaal ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een gescande handtekening is onwettig.
 • Voeg alle gevraagde documenten toe
 • Uw offerte mag maximaal 350 MB groot zijn, elk doorgestuurd file maximaal 80 MB.
Hoe groot mag mijn offerte-bestand zijn?
+

Uw offerte mag maximaal 350 MB groot zijn, elke doorgestuurde file maximaal 80 MB.

Wat zijn de wettelijke procedures en drempels?
+
Waar kan ik een overzicht vinden van de lopende opdrachten?
+
Waar kan ik terecht voor vragen?
+

U kan ons steeds contacteren via dit online formulier.

 

Leveranciers