Opdrachten uitvoeren

Lopende opdrachten

Wij publiceren elke nieuwe opdracht. U kan de database doorzoeken naar opdrachten binnen uw vakgebied. Na registratie op het overheidsplatform kan u verschillende zoekprofielen aanmaken en per mail interessante aanbestedingen ontvangen.

 

Bekijk het overzicht van huidige opdrachten uitgeschreven door Zorgbedrijf Antwerpen, Zorgbedrijf Brasschaat en Zorgbedrijf Vlaanderen.

Demoplatform

Voor u een definitieve indiening doet op het platform, is het aangeraden eerst te oefenen op het demoplatform.

 • Ga naar https://etendemo.publicprocurement.be
 • Registreer en log in.
 • Klik op “dossier zoeken” in de linkerkolom.
 • Zoek het dossier “testconfiguration”.
 • U kan een offerte/kandidatuur indienen.
 • Opmerking: er zal voor dit dossier geen opening gebeuren door de openbaar aankoper, dit is een test voor u als leverancier.

Wetgeving

Zorgbedrijf Antwerpen, Zorgbedrijf Brasschaat en Zorgbedrijf Vlaanderen vallen voor aankopen onder de wetgeving overheidsopdrachten.

Hieronder kan u de toepasselijke reglementering terugvinden:

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

Op volgende websites van de overheid worden de wetteksten en omschrijvingen verder uitgelegd:
http://www.ejustice.just.fgov.be

http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten

 

Duurzaamheid

Zorgbedrijf Antwerpen, Zorgbedrijf Brasschaat en Zorgbedrijf Vlaanderen stellen duurzaamheid meer en meer centraal in het aankoopbeleid. We willen goederen en diensten aankopen waarvan de impact op het milieu beperkt is. Zo vervullen we een voorbeeldfunctie en breiden we de markt voor duurzame producten en diensten uit.

In aanbestedingen geven we de voorkeur aan:

 • Energiezuinige apparatuur, producten die een langere levensduur hebben,  niet-vervuilende of giftige verven, poetsmiddelen etc.
 • Producten gemaakt van hernieuwbare bronnen of gerecycleerd materiaal.
 • Producten die na gebruik herbruikbaar of minstens recycleerbaar zijn
 •  …

Wij wensen hierbij nog te onderstrepen dat wij met medeweten nooit producten zullen aankopen van bedrijven waar kinderen zijn tewerkgesteld.

FAQ

 

Hoe kan ik een offerte indienen?
+

Dit kan op 2 manieren en is afhankelijk van de gevraagde oplevering in het bestek.

Via e-MAIL

Indien u gevraagd werd een offerte in te dienen per e-mail, dient u alle documenten opgesteld of vervolledigd door u of uw gevolmachtigde te dateren en ondertekenen.  Dit zal steeds als geldende offerte worden beschouwd.

 

De mandaatdrager, alsook de volmachtdrager, bevestigen deze hoedanigheid met de nodige geschriften uit het staatsblad en/of onderhandse akte.  Bij volmacht dient ook de volmachtgever zijn mandaat te bevestigen, dit laatste steeds met een uittreksel uit het staatsblad. 

 

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de gevraagde bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door u of uw gemachtigde ondertekend worden.

Via de portaalwebsite van de overheid

Indien u online moet indienen via de gratis portaalwebsite:

 

Meer informatie kan u terugvinden in de handleidingen en in de FAQ op bovenstaande websites of bij één van de medewerkers van de dienst e-Procurement op 02/740 80 00 – e.proc@publicprocurement.be 

Hoe krijg ik standaard een melding wanneer er dossiers in mijn interessegebied gepubliceerd worden?
+

Om meldingen te krijgen, dient u een profiel aan te maken. U moet hiervoor uw gegevens invullen op de federale overheidswebsite: https://my.publicprocurement.be

Waaraan moet ik voldoen?
+

Rechtsgeldig indienen van het dossier, lees rechtsgeldig handtekenen, cfr hoger.

 

In elke dossier staan selectiecriteria opgesomd. Aan deze dient u in de eerste plaats te voldoen om uw kandidatuur en offerte te kunnen weerhouden. Dit betreft technische, financiële en juridische voorwaarden.

Zij staan steeds duidelijk weergegeven. Uw bank en overheidsinstanties kunnen u helpen de nodige documenten te bekomen. U dient echter tijdig alles aan te vragen. Vaak zitten bij een bestek reeds standaardformulieren vervat die u kan gebruiken om te laten vervolledigen.

 

Betreffende een verklaring op eer: dit is een verklaring die reeds een aantal documenten voorlopig kan vervangen. We zullen deze documenten in een later stadium vooralsnog opvragen ter toetsing. Indien een verklaring op eer niet correct blijkt te zijn, kan hierdoor uw kandidatuur worden geweigerd.

 

Erkenning van aannemers van werken: de erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het bedrag van de offerte. De aannemers worden ingedeeld in bepaalde:

 • klassen, naargelang de omvang van de werken die zij mogen uitvoeren;
 • categorieën en/of ondercategorieën (PDF, 36.97 Kb), in functie van de specifieke aard van de werken.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Indeling-klassen-Erkende-Aannemers.pdf

 

Wanneer is een offerte ongeldig?
+

Als uw offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig.

Uw offerte wordt dan niet opgenomen in de bieding.

 

Enkele tips:

 • Dien uw offerte op tijd in.
 • Laat uw offerte ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen.
 • Indien de offerte via de portaalwebsite van de overheid moet ingediend worden is een gescande handtekening onwettig. Enkel een digitale handtekening is toegestaan.
  Een gescande handtekening is enkel toegestaan indien de offerte per e-mail moet worden ingediend.
 • Voeg alle gevraagde documenten toe.

 

Wat zijn de wettelijke procedures en drempels?
+
Waar kan ik een overzicht vinden van de lopende opdrachten?
+
Waar kan ik terecht voor vragen?
+

U kan ons steeds contacteren via dit online formulier.

 

Leveranciers