De Volte

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Contextbegeleiding aan huis voor gezinnen met kinderen van 0 jaar tot 12 jaar. Triple P begeleiding voor gezinnen met kinderen van 2 tot 12 jaar. Contextbegeleiding in samenwerking met GOIA voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar met een actuele drugproblematiek. Amberbegeleidingen voor aanstaande of kersverse ouders. Let op de Kleintjes voor kinderen die getuige zijn geweest van intrafamiliaal geweld van 6 tot 12 jaar, samen met hun ouder(s). Samen op Weg voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar waar één van de ouderfiguren na detentie terug naar de gezinscontext keert.

De Volte biedt:

 *Reguliere mobiele begeleiding

Een mobiele gezinsbegeleider komt gemiddeld één keer per week aan huis langs in gezinnen met een specifieke opvoedingsvraag of wanneer zij moeilijkheden ondervinden in de opvoeding van hun kind. Tijdens de begeleiding staat het gezin centraal. We bekijken wat er goed en wat er moeizamer verloopt. Hierbij krijgen zowel ouders als kind(eren) een stem.

We trachten tips te geven en leren het gezin nieuwe vaardigheden aan vanuit een samenwerking met het gezin om zo tot verandering te kunnen komen. De ouder blijft echter verantwoordelijk voor de dagelijkse opvoeding van het kind.

We geven onder meer informatie over het gedrag en de ontwikkeling van het kind. We geven tips op maat over de mogelijke aanpak van een kind. We oefenen vaardigheden die helpen bij de opvoeding van een kind, bijvoorbeeld: belonen, grenzen stellen, straffen, verzorgen, vaardigheden bij het eten geven en slapen gaan,… Bij een specifieke kindproblematiek, zoals ADHD of ASS, dan bieden we ondersteuning op maat aan. We richten ons hierbij op het leren omgaan met deze kindproblematiek in het dagelijkse leven. Gespecialiseerde diagnosestelling of therapeutische ondersteuning bieden we niet aan. Indien nodig kunnen we het gezin wel doorverwijzen.

Naast de pedagogische begeleiding hebben we aandacht voor de ruimere context van het gezin. Er is aandacht voor de steunfiguren uit hun omgeving. We bekijken mee hoe zij het gezin kunnen bijstaan.

Praktische zaken komen eventueel aan bod tijdens de begeleiding zoals de financiën, administratie, woning en huishouden,… Op al deze momenten geeft de mobiele gezinsbegeleiding graag tips en ondersteuning en helpen we het gezin graag mee op weg.

*Triple P® is het erkende Positive Parenting Program. We richten ons op ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.

Binnen Triple P level 4 werken we in verschillende sessies  rond positief ouderschap. We oefenen samen met de ouder een aantal opvoedingsvaardigheden die hem kan helpen in de omgang met zijn kind. Binnen Triple P® wordt de nadruk gelegd op (het verwerven van) vaardigheden rond het opbouwen van een positieve relatie met hun kind, het stimuleren en aanmoedigen van gewenst gedrag en het aanpakken van ongewenst gedrag. Triple P® helpt de ouder om een leuke, aangename relatie op te bouwen met hun kind. Zo wordt ongewenst gedrag vermeden.

We bieden het Triple P programma level 4 zowel individueel als in groep aan. Binnen het individueel Triple P® aanbod zal een begeleider gemiddeld 1 keer per week op huisbezoek komen bij de ouder gedurende 10 weken. Bij de Triple P groepstraining bestaat het programma uit 6 sessies van telkens 2u en 3 telefonische sessies met de Triple P begeleider.  De groep bestaat uit maximaal 12 ouders. De ouder kan alleen of als koppel deelnemen.

Zowel voor de individuele training als de groepstraining is de inhoud hetzelfde:

  • Wat is positief opvoeden
  • Wat zijn oorzaken en aanpak van ongewenst gedrag
  • Hoe kan je gewenst gedrag aanmoedigen
  • Hoe kan je de ontwikkeling van je kind bevorderen
  • Hoe kan je je voorbereiden op moeilijke situaties

De ouder ontvangt een werkboek waarin alle informatie genoteerd staat.

Indien gewenst, kan er een vervolgtraject level 5 worden aangeboden. Dit bestaat uit verschillende modules die elk apart of gecombineerd kunnen gevolgd worden:

  • De module partnersteun helpt ouders samen te werken en op één lijn te staan, elkaar te steunen in de opvoeding van de kinderen en leert hen constructieve manier om met elkaar te communiceren.
  • Tijdens de module copingvaardigheden wordt ingegaan op hoe je als ouder kan omgaan met stress in de opvoeding van de kinderen en wordt bekeken wat de invloed is van negatieve emoties en gedachten op de opvoeding
  • Tenslotte komen we voor de module oefensessies aan huis om in specifieke situaties de Triple P strategieën concreet in te oefenen.

*GOIA (Gezinnen onder invloed Antwerpen) We werken samen met GOIA waar (toekomstige) ouders met een drugprobleem worden ondersteund in hun ouderrol zodat ze deze kunnen blijven opnemen. Ouders worden wegwijs gemaakt in het ruimer hulpverleningsaanbod zoals woonst, inkomen, opvoedingsvragen, verslaving,… Het GOIA-team richt zich meer op de verslavingsproblematiek, onze mobiele begeleiding gaat aan de slag met opvoedingsvragen.

*Amberbegeleiding is een intensieve vorm van mobiele gezinsbegeleiding. We ondersteunen toekomstige en kersverse ouders. Twee begeleiders komen afwisselend aan huis, er zijn gemiddeld drie huisbezoeken per week voorzien. De begeleiding start ten vroegste vanaf de achtste maand van de zwangerschap en eindigt ten laatste wanneer je baby één jaar wordt.

Een Amberbegeleiding duurt maximum zes maanden. De begeleiding kan vroeger stopgezet worden als er geen vragen meer zijn of als er kan overgaan worden naar een minder intensieve vorm van mobiele gezinsbegeleiding.

Tijdens een Amberbegeleiding ondersteunen we het gezin bij: de voorbereiding op de komst van een baby, het verzorgen van een baby met praktische tips rond voeding, slapen, medische, verzorging of hygiëne. Daarnaast helpen we ouders in het opbouwen van een band met de baby, het stimuleren van de ontwikkeling van de baby, het leren omgaan met de nieuwe situatie en de veranderingen die de komst van een baby met zich meebrengt en het organiseren van het huishouden, budget of huisvesting.

* Let op de Kleintjes is een interventie die zich richt op kinderen van 6 tot 12 jaar die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Het is een psycho-educatieve groepscursus van negen sessies waar kinderen leren om te gaan met hun ervaringen en de gevoelens die ze daarbij hadden. Voor de ouders zijn er drie bijeenkomsten.

Tijdens de ontmoetingsmomenten komen onderwerpen aan bod als praten over gevoelens, ruzie en geweld, geheimen, steun en veiligheid, thuissituatie en toekomst, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Ouders spreken over hun ouderrol en onzekere momenten in het opvoeden, de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, kindperspectief bij geweld, praten met je kind en positief opvoeden en hulpbronnen.  

* Samen op Weg biedt een integrale begeleiding van de ouder in de gevangenis, samen met een begeleiding in de ruimere context waarin het kind verblijft. Om dit te kunnen verwezenlijken wordt er afwisselend begeleiding voorzien bij de ouder in de gevangenis en bij het achterblijvende gezinssysteem. Verder zal er maandelijks een extra begeleidingsmoment in de gevangenis gecreëerd worden voor een contact tussen ouder en kind.

Met ‘Samen op weg’ bereiken we ouders die na de detentie de rol van primair opvoeder weer op zich nemen. De begeleiding starts bij gedetineerden waarbij er een concreet perspectief is op het terug opnemen van het ouderschap binnen de periode van drie tot zes maanden en loopt door wanneer de ouder zijn detentie beëindigd wordt. Op die manier ondersteunen we de ouder mee in zijn overgang naar zijn gezinscontext.